Pojmovnik – kontinuirano dopunjujemo sadržaj te Vas molimo da nam javite ukoliko želite da se neki pojam doda ili niste suglasni s nekim objašnjenjem. 

Pojmovnik

All | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 14 names in this directory beginning with the letter M.
Međunarodna agencija za istraživanje raka
Specijalizirana agencija za rak unutar Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj IARC-a je promoviranje međunarodne suradnje u istraživanju raka, na način da se objedine epidemiologija, laboratorijske znanosti i biostatistika kako bi se identificirali uzročnici raka i primijenile preventivne mjere u svrhu smanjenja broja oboljelih

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO)
Organizacija odgovorna za razvoj dobrovoljnih međunarodnih standarda za proizvode, usluge i djelatnosti

Mehanizam djelovanja
Specifična biokemijska interakcija (enzim, receptor) kojom tvar djeluje na biokemijski sustav ili cijeli živi organizam

Mikrobiološka procjena rizika
Proces koji procjenjuje vjerojatnost nastanka štetnih učinaka u ljudi nakon izlaganja patogenim mikroorganizmima ili mediju u kojem oni postoje. Uključuje četiri osnovna koraka procjene rizika: identifikaciju i karakterizaciju opasnosti, procjenu izloženosti i karakterizaciju rizika

Mikrobiološke opasnosti
Mikrobiološki uzročnici ili njima uzrokovani uvjeti u hrani s potencijalom za izazivanje neželjenih zdravstvenih učinaka

Mikrobiološki kriterij
Zakonski propisana vrijednost prisutnosti određenih patogenih mikroorganizama u hrani kojom se određuje mikrobiološka ispravnost hrane i prihvatljivost proizvodnog procesa

Mikroorganizam
Naziv za bakterije, viruse, kvasce i jednostavne gljive, jednostanične alge, protozoe, odnosno sve one organizme koji se mogu vidjeti samo uz pomoć mikroskopa. Većina ih je korisna (razgradnja hrane i recikliranje energije), ali neki mogu uzrokovati bolesti (patogeni mikroorganizmi)

Mjesto
Stalna lokacija na kojoj organizacija obavlja poslove ili aktivnosti

Model bez praga djelovanja
Model koji opisuje odnos između doze i odgovora, a kod kojeg je odgovor izravno proporcionalan dozi, bez praga te uvijek postoji određena razina odgovora čak i kod najniže moguće doze. Ovaj model opisuje tvari s kancerogenim svojstvima, odnosno one za koje se smatra da niti najmanja doza nije prihvatljiva

Model s pragom djelovanja
Model koji opisuje odnos između doze i odgovora, a koristi se za većinu toksikanata i polazi od pretpostavke da doza nema učinka dok se ne dostigne određeni prag

Monte Carlo analiza
Analiza koja predstavlja kumulativnu distribuciju vjerojatnosti nastupanja rizika koja je zasnovana na simulaciji slučajnog uzorkovanja za dobivanje brojčanih rezultata

Multi-site certifikacija
Certifikat koji pokriva više lokacijskih organizacija uključujući nekoliko mjesta (pri primjeni pravilnika četvrtog korijena) i gdje certificirano tijelo može upotrijebiti uzorkovanje tih mjesta u svom radu za ocjenjivanje sukladnosti. Opseg certifikacije obuhvaća stvarne proizvode i procese definirane normativnim dokumentima koji opisuju predmetnu shemu. Svako mjesto obuhvaćeno ovim certifikatom navedeno je u glavnoj dokumentaciji certifikata, a svako od mjesta ima pravo dobiti vlastito certificiranje. Sheme koje zahtijevaju certifikacijska tijela da rade prema ISO / IEC 17021 moraju ispunjavati ili premašiti zahtjeve iz točke 9.1.5. ISO / TS 22003: 2013. Sustavi koji zahtijevaju ovlaštenja za ovjeravanje prema ISO / IEC 17065: 2012 moraju udovoljavati ili premašiti načela definirana u IAF MD1: 2007, i mora, kao minimum, primijeniti smjernice navedene u odjeljcima Dijelu III, točke 4.2 i 4.3. Certifikacija za više mjesta primjenjuje se samo na organizacije s više od 20 mjesta koja rade slične procese

Multi-site organizacija
Organizacija koja ima identificiranu središnju funkciju (središnji ured, ali ne i nužno sjedište organizacije) na kojem se planiraju, kontroliraju i upravljaju određene djelatnosti i mreža lokalnih ureda ili podružnica ili mjesta na kojima su takve djelatnosti u cijelosti ili djelomično izdvojene

Mutagenost
Svojstvo fizikalnog ili kemijskog agensa da uzrokuje trajne, najčešće negativne, promjene u organizmu i/ili potomstvu mijenjajući strukturu gena