Pojmovnik – kontinuirano dopunjujemo sadržaj te Vas molimo da nam javite ukoliko želite da se neki pojam doda ili niste suglasni s nekim objašnjenjem. 

Pojmovnik

All | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 37 names in this directory beginning with the letter S.
Samokontrola
Obuhvaća mjere koje subjekt u poslovanju s hranom poduzima u svakom koraku koji je pod njegovom nadležnošću kako bi garantirao higijenske uvjete

Sastojak
Komponenta hrane, hrane ili ambalaže koja je podvrgnuta preradi

Scenarij izloženosti
Skup informacija koje opisuju put i sve uključene čimbenike od izvora izloženosti do izloženog organizma, te se koristi kao pomoć u izradi procjene izloženosti

Shema
Dokumentirana shema sigurnosti hrane, koja ima specificirane zahtjeve, posebna pravila i postupke

Shema sigurnosti hrane
Sustavni plan koji je razvijen, implementiran i održavan za opseg sigurnosti hrane. Mora sastojati od standardnog i sigurnosnog sustava hrane u odnosu na određene procese ili službu za sigurnost hrane na koju se primjenjuje isti plan. Shema sigurnosti hrane trebala bi sadržavati barem sljedeće elemente:

Sigurnost
Odsutnost štetnih tvari u hrani bilo da se radi o biološkim, kemijskim ili fizičkim agensima

Sigurnost hrane
Predstavlja pojam koji se odnosi na uvjete i postupke rukovanja, pripreme i skladištenja hrane na način koji sprječava njezinu kontaminaciju čime se smanjuje mogućnost pojave bolesti porijeklom iz hrane

Sirovina
Komponenta hrane, stočne hrane ili pakiranja koja nije prošla proces

Skladištenje
Održavanje proizvoda ili sirovina na određenom mjestu pod definiranim uvjetima

Skupna izloženost
Kombinirana izloženost jednoj ili više opasnosti iz više puteva (oralni, dermalni, inhalacijski) i više izvora (hrana, voda za piće)

Sljedivost
Pojam koji uključuje obvezu uspostave odgovarajućih postupaka subjekata u poslovanju s hranom za identificiranjem proizvoda, praćenjem porijekla materijala i sirovina, te praćenjem procesa proizvodnje, prerade, distribucije i prodaje sa svrhom opoziva ili povlačenja hrane i hrane za životinje s tržišta ukoliko postoji rizik za zdravlje potrošača

Slučaj/incident
Okolnost ili događaj koji se odnosi na prepoznavanje opasnosti koja predstavlja rizik za zdravlje ljudi i/ili životinja, ili pojava bolesti

Službene kontrole hrane
U Republici Hrvatskoj provode se sukladno Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja i sukladno Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13).

Smještaj u depou
Držanje životinja u stajama, oborima, natkrivenim prostorima ili otvorenim površinama koje klaonice koriste u svrhu osiguranja bilo koje potrebne skrbi (voda, hrana, odmor) prije klanja

Specifičnost domaćina
Karakteristika patogena kojom se izražava njegova sposobnostza zarazu specifičnih domaćina

SPH
Subjekt u poslovanju s hranom - fizička ili pravna osoba odgovorna da osigura nesmetanu provedbu odredbi propisa o hrani unutar poslovanja kojim upravlja

Sputavanje
Primjena bilo kojeg postupka na životinji kojemu je svrha ograničavanje kretanja životinje da bi se omogućilo učinkovito omamljivanje ili usmrćivanje

Središnja funkcija
Identificirani središnji odjel (ali ne nužno sjedište organizacije) koji ima odgovornost planirati, kontrolirati i upravljati organizacijskim sustavom upravljanja sigurnošću hrane

Središnja kontrolna organizacija
Organizacija koja je zaposlena ili povezana s većom organizacijom i ima odgovornost planirati, kontrolirati i upravljati organizacijskim sustavom upravljanja sigurnošću hrane

Srednja granica
Granica srednje izloženosti potencijalno štetnoj tvar ukoliko hrana sadrži zanemarive količine te tvari. U slučaju upravljanja rezultatima koji su manji od vrijednosti LOD-a ili LOQ-a, svakom takvom rezultatu se najčešće pridružuje pola vrijednosti uspostavljenog LOD-a ili LOQ-a. Ovakva statistička obrada podataka ujedno označava scenarij koji je najrealniji

Srednja letalna doza (LD50)
Predstavlja statistički utvrđenu dozu tvari koja uzrokuje smrt 50% pokusnih životinja

Stablo odluke
Slijed pitanja koji se primjenjuju za svaki korak u procesu koji nosi potencijalne opasnosti kako bi se utvrdilo jesu li one kritične za sigurnost

Standard
Normativni dokument i drugi definirani normativni dokumenti, utvrđeni konsenzusom i odobreni od strane tijela koje zajednički i opetovano upotrebljavaju pravila, smjernice ili karakteristike aktivnosti ili njihovi rezultati, s ciljem postizanja optimalnog stupnja reda u danom kontekstu

Standard sigurnosti hrane
Serija definiranih zahtjeva razvijena kako bi se osigurala sigurnost hrane kada se učinkovito provodi

Stočna hrana
Bilo koja tvar ili proizvod, uključujući aditive, bilo obrađen, djelomično obrađen ili neprerađen, namijenjen je za izravno ili neizravno hranjenje životinjama

Stohastički model
Pojam koji se koristi za opisivanje sustava u kojem su vrijednosti parametara, mjera, očekivanih rezultata i poremećaja nesigurne. U probabilističkoj teoriji, pravi stohastički sustav je onaj čije stanje je određeno slučajno, ima slučajnu vjerojatnost distribucije, koji se može analizirati statistički, ali se ne može točno predvidjeti

Stupanj prihvatljivosti
Prisutnost opasnosti u stupnju koji neće prouzročiti neprihvatljiv rizik za zdravlje

Subakutna izloženost
Višekratna ili kontinuirana izloženost između uzročnika i domaćina, srednjeg vijeka trajanja (najčešće do 1 mjeseca), između akutne i subkronične

Subklinička infekcija
Infekcija povezana s neznatnim kliničkim znakovima, ali uzrokovana mikroorganizmom koji je sposoban uzrokovati kliničku bolest. Infekcija može ostati subklinička, odnosno znakovi i simptomi bolesti mogu se pojaviti (postati jasniji) naknadno

Subkronična izloženost
Višekratna ili kontinuirana izloženost između uzročnika i domaćina, srednjeg vijeka trajanja (najčešće od 1 do 3 mjeseca), između subakutne i kronične

Sukladna shema
Shema sigurnosti hrane koja je uspješno završila proces Benchmark GFSI

Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje
Sustav obavještavanja za incidente u EU kojeg koordinira Europska komisija. Osigurava nadležnim tijelima učinkovit nadzor hrane i hrane za životinje te služi kao sredstvo za razmjenu informacija o poduzetim mjerama, kako bi se u što kraćem vremenu moglo reagirati na ozbiljne rizike i odgovoriti na prijetnju zdravlju ljudi uzrokovanu hranom ili hranom za životinje

Sustav sigurnosti hrane
Niz definiranih pravila, pravila i postupaka kojima je cilj osigurati sigurnu opskrbu hranom i zaštititi javno zdravstvo

Sustav temeljen na HACCP-u
Pisani dokument koji ilustrira postupke za praćenje principa analize opasnosti i kritičkih kontrolnih točkaka određenih Codex Alimentariusom ili Nacionalnim savjetodavnim odborom za mikrobiološke kriterije za hranu

Sustav upravljanja sigurnošću (ili kontrole sigurnosti) hrane (FSMS)
Kombinacija PRP-ova kao preventivnih kontrolnih mjera; sljedivost, povrat proizvoda i komunikacija kao pripravnost te plan HACCP-a kojim se utvrđuju KKT-ovi i/ili OPRP-ovi kao kontrolne mjere povezane s proizvodnim procesom. FSMS je isto tako kombinacija kontrolnih mjera i aktivnosti osiguranja. Aktivnostima osiguranja dokazuje se da kontrolne mjere ispravno djeluju, poput validacije i provjere, dokumentacije i vođenja evidencije

Sustav upravljanja sigurnošću hrane
Niz definiranih pravila, pravila i postupaka kojima je cilj osigurati sigurnu opskrbu hranom i zaštititi javno zdravlje

Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OEI)
OIE je međudržavna organizacija kojoj je cilj osigurati transparentnost u statusu bolesti životinja u svijetu, sakupljanje, analiza i distribucija znanstvenih informacija o bolestima životinja, promoviranje međunarodne solidarnosti u kontroli bolesti životinja i osiguravanje sanitarnih mjera svjetske trgovine životinjama i životinjskim proizvodima